گلستان سعدی

120,000 تومان

117

گلستان سعدی یکی از آثار شاعر نامدار ایرانی مشرف الدین‚ مصلح بن عبدالله شیرازی می باشد که در قرن هفتم هجری می زیست.این کتاب توسط انتشارات نگاران قلم با تصحیح محمد علی فروغی به چاپ رسیده است.نشر نگاران قلم این کتاب بعلاوه بوستان سعدی و غزلیات سعدی را در دو قطع وزیری و جیبی به چاپ رسانده است.

این مدل تمام شده است