تاریخ مصور آمریکا

3,200,000 تومان

606

دایره المعارف مصور آمریکا را از چند جهت باید به نوعی بهترین کتاب انتشارات سایان بدانیم یک اینکه از سری کتاب های ترجمه شده توسط این انتشارات نیست‚ و به دست یکی از محققین و فعالان دانشگاهی ایران سرکار خانم دکتر فاطمه شفیعی سروستانی که در زمینه تاریخ آمریکا دکتری خود را دریافت کرده اند به رشته ی تحریر درآمده است.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه